I Elisedal skulle en gammal byggnad från 50-talet rivas. Wallenstam anlitade vår miljökonsult för att genomföra en miljöinventering inför rivningen.

I byggnaden som skulle rivas hade det tidigare funnits kontors- och butikslokaler, en verkstad, lager, smörjhall och en smörjgrop.

Inför rivningen var vi med från start och gjorde en miljöinventering som visade på en stor omfattning av asbest i både byggnadsmaterial och ytskikt. Undersökningen visade också att det krävdes en PCB-sanering av den intilliggande betongen innan rivningen kunde påbörjas.

Provtagning av byggmaterialet visade på möjligheter att återanvända delar av avfallet och betongen, vilket senare också gjordes i andra interna projekt vilket skapar en mer hållbar hantering än att bara göra sig av med allt.

Vi undersökte asfalten samt smörjgropen där vi kunde konstatera föroreningar. Där gav vi råd kring hur man bör ta hand om föroreningarna och när saneringen väl var genomförd så gjorde vi kontrollprover på plats.

Vi kollade även länsvattnet samt utförde en markundersökning på hela fastigheten för att underrätta Wallenstam om huruvida massorna var förorenade eller inte. Det säkerställer av man tar hand om dem på ett miljöriktigt sätt. När vi gör en markundersökning så jobbar vi alltid efter en metod som kallas SSP (Stegvis Samlingsprovtagning). Det innebär i korta drag att man gör ett större antal samlingsprover från marken i flera replikat för att försäkra sig om att man får ett representativt resultat.

Genom att vara med från start till slut och agera länk mellan beställaren och myndigheten, underlättade vi processen för rivningen samtidigt som man är mer skonsam mot miljön.

BESTÄLLARE: Wallenstam

STORLEK: ca. 6300 m² markyta / ca. 6000 m² lokalarea

REGION: Göteborg

TIDPERIOD: Maj 2017 – Pågående

KONTAKTPERSON

Mikael von Oldenskiöld

KA behörighet K enligt RISE
Cert. Entreprenadbesiktningsman enligt RISE
+46 (0) 706 31 84 58 mikael@olden.se

Andra projekt