Radon

Enligt lag skall alla arbetsgivare och fastighetsägare känna till radonhalten på arbetsplatsen eller i fastigheten. Vi hjälper er med mätningar, åtgärdsförslag och eventuella åtgärder.

Radon är en lukt- och färglös gas som endast kan upptäckas genom mätningar. Vid långvarig exponering ökar risken för lungcancer. Om det visar sig finnas för höga halter finns det många olika åtgärder för att lösa problemet.

Antal lungcancerfall per år

500

Radon ökar risken för lungcancer och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i bostäder cirka 500 fall av lungcancer per år i Sverige. Den främsta orsaken till förhöjda halter är markradon, men en mindre andel orsakas från byggmaterialet blåbetong som användes 1929-1975.

Bostäder över gränsvärdet

400k

I Sverige uppskattas det finnas 400 000 bostäder med radonhalter över gräns- och referensvärdet på 200 Bq/m3. Samtidigt har endast cirka 30 procent av alla bostäder utfört en radonmätning.

Vi undersöker och åtgärdar

Då radon är en luktfri och färglös gas kan den endast upptäckas genom mätningar. För att kunna jämföra mätvärden mot gräns- och referensvärdena skall en långtidsmätning utföras under minst två månader under perioden 1 oktober-30 april. Om snabbare svar behövs, exempelvis vid en försäljning eller för att kontrollera om vidtagna åtgärder gett någon effekt, kan en korttidsmätning på cirka två veckor utföras närsomhelst under året. Då får man en indikation på radonhalten. Den vanligaste orsaken till radonproblem är markradon, och det spelar då ingen roll när byggnaden uppförts, även helt nybyggda bostäder kan ha för höga halter. Om halterna är för höga kan vi hjälpa till med rådgivning, åtgärder och efterkontroll.

Ansvarig konsult

Behöver ni hjälp att mäta eller åtgärda radonhalterna i er fastighet, på arbetsplatsen eller i marken? Kontakta oss så hjälper vi er.

Kajsa von Oldenskiöld

VD
Brf Konsult - Styrelsestöd
Projektledare

+46 (0) 700 39 31 00
kajsa@olden.se